Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Festiwalu określa:
  a. warunki uczestnictwa w Festiwalu,
  b. zasady rekrutacji do Festiwalu,
  c. formy wsparcia w Festiwalu,
  d. obowiązki Uczestników Festiwalu; rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich,
  e. warunki rezygnacji z udziału w Festiwalu.
 2. Lumen Art Festival zwany dalej Festiwalem realizowany jest przez Fundację LumenArt
  z siedzibą w Gorlicach ul. Chopina 38, 38-300 Gorlice.
 3. Czas realizacji Festiwalu: 01.08.2020 r. – 31.08.2022 r.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją Festiwalu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych
  w Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Festiwalu. Dyrektor Festiwalu – Marcin Fejklowicz, tel. +48 667474711.
 5. Informacje bieżące dotyczące projektu zamieszczane są na stronie internetowej: www.lumenartfestival.pl oraz na fanpage’u facebook’owym Lumen Art Festival. Biuro Festiwalu: 38-300 Gorlice, ul. Chopina 38 (II piętro); w godz. 8.00-16.00.
 6. Kandydat/ tka do udziału w Festiwalu powinien zapoznać się z Regulaminem Festiwalu.
 7. Organizator gwarantuje uczestnikom nocleg oraz możliwość uczestnictwa w kursach i koncertach w ramach Lumen Art Festival.

§2
Warunki uczestnictwa w Festiwalu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest:
  a. zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowaniem postanowień w regulaminie,
  b. wypełnienie i podpisanie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lumenartfestival.pl,
  c. zgoda na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna
  z brakiem możliwości udziału w Festiwalu.

§3
Rekrutacja do Festiwalu

 1. Do udziału w Festiwalu mogą przystąpić uczniowie szkół  muzycznych II stopnia oraz studenci akademii muzycznych. 
 2. Kandydat/tka do orkiestry zobowiązany/a jest do przygotowania programu podanego na stronie lumenartfestival.pl/przesluchania/nuty
 3. Przesłuchanie kandydata polega na wykonaniu przez niego podanego wcześniej programu muzycznego. Przesłuchanie kandydatów odbywać się będzie na podstawie nadesłanych nagrań audio-video.
 4. Informacja o przesłuchaniu Kandydatów do Festiwalu będzie podana na stronie internetowej Festiwalu, na stronie Lumen Art Festival – Facebook, a także poprzez plakaty i ulotki  informacyjne  umieszczone w miejscach użyteczności publicznej, w szkołach i akademiach muzycznych
  oraz należących do nich stronach internetowych i social mediach.
 5. Kandydat/tka do orkiestry wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie Festiwalu wraz z linkami
  do nagrań. Termin nadsyłania nagrań audio-video do 30.06.2022.
 6. Nagranie powinno zawierać prezentację jednego ujęcia bez montażu w rozdzielczości HD
  oraz z dźwiękiem, którego jakość pozwoli na ocenę umiejętności muzycznych i technicznych kandydata; na nagraniu musi być widoczna twarz i sylwetka kandydata. Utwory z podanego wcześniej programu przesłuchania mogą być wykonywane z nut.
 7. Kandydat/tka przygotowuje nagranie we własnym zakresie, wykorzystując do tego własne narzędzia techniczne.
 8. Zamieszczone nagrania Kandydata widoczne są tylko i wyłącznie dla Organizatora Festiwalu
  i komisji rekrutacyjnej.
 9. Komisja rekrutacyjna składa się z co najmniej trzech osób.
 10. Osoby zakwalifikowane do orkiestry zostaną o tym fakcie poinformowane poprzez wiadomość
  e-mail wysłaną do wybranych kandydatów do 10 dni od zakończenia rekrutacji.
 11. Kandydaci po pozytywnym rozstrzygnięciu wyników rekrutacji stają się Uczestnikami Festiwalu.
 12. Uczestnicy Festiwalu są jednocześnie członkami Orkiestry Festiwalowej.
 13. Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani do składu orkiestry zostaną wpisani na listę rezerwową.
  O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje Komisja Rekrutacyjna.

§4
Działania w ramach Festiwalu

 1. Przygotowywanie materiałów koncertowych (próby sekcyjne, próby tutti)
 2. Kursy instrumentalne dla członków Orkiestry z zawodowymi muzykami, podczas których instrumentaliści będą mieć możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi muzykami poszczególnych sekcji.
 3. Próby do koncertów.
 4. Koncerty tradycyjne lub plenerowe oparte na repertuarze przygotowanym podczas trwania Festiwalu.

§5
Obowiązki Uczestnika Festiwalu

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
 1. Udziału w spotkaniach organizacyjnych,
 2. Udziału w próbach sekcyjnych i próbach tutti zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 3. Udziału w zorganizowanych kursach instrumentalnych,
 4. Uczestnictwa w przygotowanych koncertach,
 5. Udziału w monitoringu i ewaluacji projektu,
 6. Udziału w podsumowaniu Festiwalu.
 7. Przestrzegania warunków bezpieczeństwa podczas trwania zajęć; podczas zajęć zakaz spożywania alkoholu i wszelakich używek.

§6
Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich

Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zajęć zobowiązani są do:
 1. Przywiezienia na zajęcia i odbierania nieletniego uczestnika zajęć natychmiast po ich zakończeniu,
 2. Poniesienia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia mienia spowodowane przez nieletniego Uczestnika zajęć,
 3. Zobligowania dziecka/wychowanka do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§7
Organizacja zajęć

 1. Zajęcia projektowe będą odbywały się zgodnie z ustalonym na pierwszym spotkaniu organizacyjnym harmonogramem.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich Organizator i prowadzący poszczególne zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników zajęć, zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zajęć, poszanowania mienia instytucji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania się względem współuczestników zajęć, prowadzącego zajęcia i pracowników Ośrodka Kultury.
 4. Organizator ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić termin zajęć jednorazowo lub na stałe,
  gdy wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub telefonicznie) osoby zgłoszone na dane zajęcia.
 5. Organizator nie zaleca przynosić na warsztaty cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.

§8
Warunki rezygnacji z udziału w Festiwalu

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie z powodu choroby, ważnego wypadku losowego lub innych ważnych powodów osobistych składając w Biurze Festiwalu formularz rezygnacji
  z uczestnictwa w Festiwalu, dostępny na stronie lumenartfestival.pl
 2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych.
 3. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w Festiwalu w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do Festiwalu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności
  według listy.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Festiwalu.
 3. Każdy Uczestnik Festiwalu potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
  i akceptację jego postanowień.
 4. Regulamin obowiązuje w okresie trwania Festiwalu.
 5. Regulamin jest dostępny w Biurze Festiwalu – ul. Chopina 38 w Gorlicach oraz na stronie internetowej Festiwalu: lumenartfestival.pl